Analysförteckningar

Analys

Användningsområde

Indikation

Referensintervall

P-ACTH

adrenokortiko-

tropt hormon

binjurebarks -funktion,
hypofysfunktion.

↑ Addisons sjukdom, Cushings sjukdom.

i sekundär binjurebarksvikt, kortison -behandling, hypofys- och hypo -talamus -skador.

1,5-14 pmol/L

P-AFP

alfafetoprotein

tumörmarkör.

↑ levercellscancer, testikelcancer, germinalcellstumör, levercirros, hepatit.

≥3 år (ej gravida): <6 kIE/L.

Nyfödda: 50 000-200 000 kIE/L.

P-ALAT

alaninamino-transferas

cellskador i lever, njurar, hjärta och skelettmuskulatur.

↑ lever-, njur- och muskelskada.

Kvinnor: 0,15-0,75 µkat/L

Män: 0,15-1,1 µkat/L

P-Albumin

vätskebalans,
leverfunktion.

↑ vätskebrist.

↓ inflammatorisk aktivitet, malnutrition, brännskada, njurskada, levercirros.

<1 år: 28-47 g/L

1-5 år: 35-47 g/L

6-10 år: 36-47 g/L

11-14 år: 37-48 g/L

15-17 år: 34-49 g/L

18-40 år: 36-48 g/L

41-70 år: 36-45 g/L

>70 år: 34-45 g/L

U-Albumin/
kreatinin-kvot

njurfunktion.

↑ njurskada.

<3,0 g/mol kreatinin

P-ALP

alkalisk fosfatas

lever- och gallvägssjukdom, skelettsjukdom.

↑ gallstas, skelettsjukdom.

↓ hypofosfatasemi.

0,5-2 år: 1,9-8,3 µkat/L

2-9 år: 2,0-5,0 µkat/L

9-15 år: 1,4-8,7 µkat/L

15-18 år

kvinnor: 0,70-4,0 µkat/L

män: 1,2-5,6 µkat/L

≥18 år: 0,70-1,9 µkat/L

P-Antitrombin

trombosmarkör.

↓ ökad trombosrisk.

Vuxna och barn > 1 månad: 0,80-1,2 kIE/L

S-Antitrypsin
alfa-1-anitrypsin

inflammations -markör.

↑ inflammation, leverskada.

↓ ärftlig antitrypsinbrist.

Kvinnor: 0,94-1,94 g/L

Män: 0,86-1,75 g/L

Nyfödda: ofta något högre nivåer

P-Apolipo --
protein A1
(Apo A1)

lipidomsättning.

↓ risk för hjärt-kärlsjukdom, inflammatorisk sjukdom, diabetes, lever- och njursjukdom.

Kvinnor: 1,08-2,25 g/L

Män: 1,04-2,02 g/L

P-Apolipo --
protein B
(Apo B)

lipidomsättning.

↑ risk för hjärt-kärlsjukdom,
hyperkolesterolemi, diabetes, lever- och njursjukdom.

↓ hypo-beta-lipoproteinemi.

Kvinnor: 0,60-1,17 g/L

Män: 0,66-1,33 g/L

P-APT-tid

aktiverad partiell tromboplastintid

blödningstid.

↑ förlängd tid vid brist på koagulations -faktorerna V, VIII, XI, IX, X protrombin, fibrinogen, kontroll av heparinbehandling.

26-33 s

P-ASAT

aspartat -amino -transferas

cellskador i hjärta, lever, skelett, muskulatur, njurar.

↑ hjärt-, muskel- och leverskada.

Kvinnor ≥18 år: 0,25-0,60 µkat/L

Män ≥18 år: 0,25-0,75 µkat/L

P-hCG + betakedja
Koriongonadotropin

graviditets -hormon, tumörmarkör.

↑ graviditet, vissa endokrina tumörer, mola hydatidosa.

Kvinnor <50 (ej gravida): <4 IE/L

Kvinnor >50: <7 IE/L

Män: <3 IE/L

P-Bilirubin

lever- och gall -vägssjukdomar, hemolytiska
tillstånd.

↑ gallstas, ökad hemolys, Gilberts sjukdom.

5-25 µmol/L

Nyfödda och prematura: högre värden

P-CA 125

cancerantigen 125

tumörmarkör.

↑ äggstockscancer, pankreascancer,
bröstcancer.

<35 kE/L

S-CDT disialo
HPLC

alkoholmarkör.

↑ hög alkoholkonsumtion.

<2 %

P/S-CEA

carcinoembryonalt
antigen

tumörmarkör.

↑ koloncancer, levercirros, kroniska inflammatoriska tillstånd.

<5 µg/L

P/S-Cerulo -plasmin

kopparbärande protein.

↑ inflammation, östrogenpåverkan.<p1>

iWilsons sjukdom, kopparbrist.

0,20-0,60 g/L

P-CK

kreatinkinas

muskel -sönderfall.

↑ cellskada i hjärna, hjärt- och skelett -muskulatur.

Kvinnor >6 veckor: 0,60-3,5 µkat/L

Män 6 veckor-50 år: 0,80-6,7 µkat/L

Män >50 år: 0,70-4,7 µkat/L

Nyfödda barn kan ha 2-3 gånger högre nivå än vuxna

P-CK MB
Kreatinkinas isoenzym MB

hjärtinfarkt -markör.

↑ hjärtsjukdom, muskelsjukdom.

<5 µg/L

P/S-C-peptid

endogen insulin -produktion.

↑ typ 2-diabetes.

↓ typ 1-diabetes.

0,37-1,5 nmol/L (prov taget fastande)

P-CRP
C-reaktivt protein

akutfasprotein.

↑ inflammatoriska reaktioner, tumör.

<3,0 mg/L

P-D-Dimer

trombosmarkör.

↑ djup ventrombos, lungemboli, DIC.

<0,25 mg/L

B-diff

differential-

räkning av
leukocyter.

↑ neutrofila (inflammation, bakteriell infektion); lymfocyter (mononukleos, virusinfektion, leukemi); eosinofila (allergi, parasitinfektion); basofila (benmärgssjukdom); monocyter (infektion, malignitet).

Vuxna:

B-Leukocyter: 3,5-8,8 × 10<u>9<p>/L

B-Neutrofila: 1,7-8,0 × 10<u>9<p>/L

B-Eosinofila: <0,7 × 10<u>9<p>/L

B-Basofila: <0,3 × 10<u>9<p>/L

B-Lymfocyter: 1,1-4,8 × 10<u>9<p>/L

B-Monocyter: <1,1 × 10<u>9<p>/L

B-Erytrocyter

andel röda blodkroppar.

↑ polycytemi.

Kvinnor: 3,9-5,2 × 10<u>12<p>/L

Män: 4,2-5,7 × 10<u>12<p>/L

B-EVF

erytrocyt -volymfraktion

andel röda
blodkroppar.

↑ polycytemi, hypoxemi.

↓ anemi.

Kvinnor: 0,35-0,46

Män: 0,39-0,50

P-Ferritin

järndepå.

↑ hemokromatos, leverskada, AML-skov. ↓ järnbrist.

Kvinnor: 13-148 µg/L

Män: 27-365 µg/L

P-Fibrinogen

koagulation, inflammations -markör.

↑ kronisk inflammation, tumör.

↓ blödningsbenägenhet, trombossjukdom, DIC.

2,0-4,0 g/L

P-Folat

folsyrabalans.

↓ folatbrist orsakad av bristfällig föda, malabsorption, läkemedelsbehandling.

>6 nmol/L

P-Fosfat

fosfatbalans.

↑ hypoparatyreoidism, njursvikt, acidos.

↓ hyperparatyreoidism, D-vitaminbrist, alkalos, alkoholism.

Kvinnor: 0,8-1,5-mmol/L

Män: 0,7-1,6 mmol/L

Män >50 år: 0,7-1,4 mmol/L

P-FSH
Follitropin

gonad- och hypofysfunktion.

↑ gonadinsufficiens.

↓ hypotalamus- och hypofysskada.

Kvinnor:

follikelfas: 3,5-13 IE/L

ovulationsfas: 4,7-22 IE/L

lutealfas: 1,7-7,7 IE/L

postmenopaus: 25-135 IE/L

Män: 1,5-13 IE/L

P-Glukos

blodsocker-

balans.

↑ diabetes mellitus.

↓ överdosering av insulin, insulinproducerande tumörer, hypofys- och binjurebarks -insufficiens.

4,2-6,0 mmol/L
Referensintervallet förutsätter fasteprov.

P-GT

glutamyl -transferas

lever- och gallvägssjukdom.

↑ gallstas, alkoholmissbruk, levercancer, levermetastaser.

Kvinnor ≤40 år: 0,15-0,75 µkat/L

Kvinnor >40 år: 0,15-1,2 µkat/L

Män ≤40 år: 0,15-1,3 µkat/L

Män >40 år: 0,20-1,9 µkat/L

P-Hapto -globin

inflammations -markör.

↑ inflammatoriska tillstånd.

↓ hemolys, sjukdomar i lever och mjälte.

>13 år: 0,24-1,90 g/L

P- Plasma-Hemoglobin
Hb

andel röda blodkroppar.

↑ kronisk hypoxemi, polycytemi.

↓ anemi, blödning.

<0,05 g/L

B-HbA1c
IFCC

kontroll av medel-

koncentrationen blodsocker hos diabetiker

↑ otillräcklig diabetesbehandling.

<50 år HbA1c: 27-42 mmol/mol

≥50 år HbA1c: 31-46 mmol/mol

<52 mmol/mol är medicinskt önskvärt mål vid diabetes, dock skall behandlingsmålet sättas

individuellt utifrån en klinisk nytto- och riskbedömning.

Diagnosgräns

48 mmol/mol för diabetes typ II.

42-47 mmol/mol är observansområde för patient som riskerar att utveckla diabetes.

P-HDL-Kolesterol

high density
lipoprotein

lipidomsättning.

↓ risk för hjärt-kärlsjukdom vid samtidigt normalt eller högt kolesterol.

Kvinnor: 1,0-2,7 mmol/L

Män: 0,80-2,1 mmol/L

P-Homo -cystein

vitaminbalans.

↑ vitamin B<n>12<p>- och folsyrabrist.

Vuxna 15–65 år: <15 µmol/L

Äldre >65 år: <20 µmol/L

P-IgA

infektion- och inflammations-

markör.

↑ lung- och tarminfektion, vissa tumörer, myelom.

↓ benmärgspåverkan, medfödd IgA-brist.

>10 år: 0,88- 4,5 g/L

P-Järn

järnbalans.

↑ leverskada.

↓ järnbristanemi, inflamma -toriska tillstånd.

≥18 år: 9-34 µmol/L

P-Kalcium

kalciumbalans.

↑ hyperparatyreoidism, malignitet,
sarkoidos, lymfom, njursvikt.

↓ kalk- och D-vitaminbrist.

Vuxna: 2,15-2,50 mmol/L

P-Kalium

vätske-, elektrolyt- och syra-bas -balans.

↑ acidos, chock, binjurebarkinsufficiens, njursvikt.

↓ metabolisk alkalos, kräkning, diarré.

≥1 år: 3,5-4,4 mmol/L

P-Kobalaminer

vitamin B<n>12<p>

vitamin B<n>12<p>-balans.

↑ KML, leverskador, njurinsufficiens.

↓ vitamin B<n>12<p>-brist.

Vuxna: 150-500 pmol/L

P-Kolesterol

lipidomsättning.

↑ risk för hjärt-kärlsjukdom.

≤30 år: 2,9-6,1 mmol/L

31-50 år: 3,3- 6,9 mmol/L

>50 år: 3,9-7,8 mmol/L

P-Kortisol

binjurebarks-

funktion.

↑ hyperadreno -korticism, stress.

↓ binjurebarks -insufficiens.

Kl. 06.00-10.00: 133-537 nmol/L

Kl. 16.00-20.00: 68-327 nmol/L

P-Kreatinin

njurfunktion.

↑ njurskada.

↓ malnutrition, muskelatrofi.

Kvinnor: 45-90 µmol/L

Män: 60-105 µmol/L

P-Laktat

mjölksyrabalans.

↑ nedsatt cirkulation, t.ex. tarmischemi, chock.

Vuxna: 0,5-2,2 mmol/L

S-LD

laktat -dehydrogenas

cellsönderfall, prognos och tumör -uppföljning.

↑ hjärtinfarkt, maligna tumörer, hemolys, lungemboli, hepatit.

Vuxna: 1,8-3,4 µkat/L

Äldre >70 år: 1,9-4,2 µkat/L

B-Leukocyter

andel vita blodkroppar.

↑ infektion, inflammation, leukemi.

↓ infektion, leukemi.

Vuxna: 3,5-8,8 × 109/L

P-LH

<b>luteiniserande
hormon

gonad- och hypofysfunktion.

↑ underfunktion av testiklar och äggstockar.

↓ organisk skada i hypotalamus eller hypofys.

Kvinnor i follikelfas: 2,4-13 IE/L

ovulationsfas: 14-96 IE/L

lutealfas: 1,0-11 IE/L

postmenop: 7,7-59 IE/L

Män: 1,7-8,6 IE/L

P-Lupus anti -koagulans
dRVVT

trombosmarkör.

↑ ökad trombosrisk.

P-dRVVT screen (LA1) < 42s

P-dRVVTkvot (LA1/LA2) < 1,5

P-Magnesium
Mg

magnesium-

balans.

↑ njursvikt, Addisons sjukdom, hypotyreos.

↓ malnutrition, malabsorption, alkoholism.

0,70-0,95 mmol/L

Erc-MCHC

medelhemo-

globin -koncentration.

↑ B<n>12<p>-folatbrist, alkoholism, leversjukdom, heriditär sfärocytos.

↓ järnbrist, talassemi.

Vuxna: 317-357 g/L

Erc-MCV

medel -
erytrocyt -
-volym.

↑ B<n>12<p>-folatbrist, alkoholism, leversjukdom, heriditär sfärocytos.

↓ järnbrist, talassemi.

Vuxna: 82-98 fL

P-Myoglobin

muskel-

sönderfall.

↑ hjärt- och, skelettmuskelskada, njur -insufficiens.

Kvinnor: 25-58 µg/L

Män: 28-72 µg/L

P-Natrium

vätske-,
elektrolyt- och syra-basbalans.

↑ vätskeförlust, intorkning, njursvikt.

↓ natriumbrist, övervätskning.

137-145 mmol/L

B-Neutrofila

neutrofila vita blodkroppar.

↑ inflammatorisk reaktion.

↓ benmärgsskada, leukemi.

Vuxna: 1,7-8,0 × 10<u>9<p>/L

P-Orosomukoid

inflammations-

markör.

↑ inflammation.

↓ nefrotiskt syndrom, levercirros.

0,52-1,17 g/L

P-Osmolalitet

vätskebalans.

↓ hyponatremi.

280-300 mosmol/kg

U-Osmolalitet

njurfunktion.

↓ vid nedsatt förmåga att koncentrera urin.

>750 mosm/kg efter 8-10 h vätskekarens

P-Osteokalcin

skelett-

omsättning.

↑ ökad bennybildning, osteoporos, hyper -paratyreoidism.

Vuxna: 10-43 µg/L

P-Pankreas -amylas

bukspottkörtel-inflammations-

markör.

↑ bukspottkörtelinflammation.

0,15-1,10 µkat/L

U-pH

njurfunktion.

↑ njurtubuliskada.

5,2-8,2

P-PK (INR)

protrombin -komplex

koagulation.

↑ Waranbehandling, vitamin K-brist, levercirros, nedsatt funktion av koagulationsfaktor II, VII, X.

<1,2 INR

P-Progesteron

gonadfunktion.

↑ ofullständig placentaavgång, mola hydatidosa, koriokarcinom.

↓ utebliven ägglossning.

Kvinnor i

Follikelfas: <2,8 nmol/L

Ovulationsfas: <38 nmol/L

Lutealfas: 5,8-76 nmol/L

Postmenopaus: <0,60 nmol/L

Män: <0,60 nmol/L

P-Prolaktin

gonad- och hypofysfunktion.

↑ prolaktinom, skador i hypotalamus, njurinsufficiens.

Kvinnor: 65-470 mIE/L

Män: 65-400 mIE/L

P-Protein C

trombosmarkör.

↓ ökad trombosrisk.

Vuxna: 0,70-1,30 kIE/L

P-Protein S

trombosmarkör.

↓ ökad trombosrisk.

Män: 0,65-1,40 kIE/L

Kvinnor: 0,50-1,20 kIE/L

P-PSA

prostata -specifikt antigen

tumörmarkör för prostatacancer.

↑ prostatacancer, prostatahyperplasi, prostatit.

<50 år: <2,0 µg/L

50-69 år: <3,0 µg/L

70-80 år: <5,0 µg/L

>80 år: <7,0 µg/L

P- PTH
Paratyrin

kalciumbalans.

↑ hypokalcemi, hyperparatyreoidism.

↓ hyperkalcemi, malignitet, hypopara -tyreoidism.

1,6-6,9 pmol/L

B-Retikulocyter

nybildning av röda blodkroppar.

↑ anemi.

↓ pure red cell anemia, benmärgsskada, bristsymtom.

Vuxna: 28-120 × 10<u>9<p>/L

S-S 100 B

hjärnskade-

markör.

↑ hjärnskada, melanommetastas.

Vuxna: <0,10 µg/L

B-SR

sänknings -reaktion

inflammations-

markör.

↑ inflammation, njurcancer, temporalis -arterit, polymyalgi, myelom.

Kvinnor: <50 år <20 mm

Kvinnor: >50 år <30 mm

Män: <50 år <15 mm

Män: >50 år <20 mm

P-T3, fritt

fritt trijodtyronin

tyreoidea-

funktion.

↑ hypertyreos.

↓ hypotyreos.

0-6 dagar: 2,7-9,7 pmol/L >6 dagar-3 månader: 3,0-9,3 pmol/L >3-12 månader: 3,3-9,0 pmol/L >1-6 år: 3,7-8,5 pmol/L >6-11 år: 3,9-8,0 pmol/L >11-20 år: 3,9-7,7 pmol/L >20 år: 3,6-6,3 pmol/L

P-T4, fritt

fritt tyroxin

tyreoidea-

funktion.

↑ hypertyreos.

↓ hypotyreos.

0-6 dagar: 11-32 pmol/L >6 dagar-3 månader: 12-28 pmol/L >3-12 månader: 12-26 pmol/L >1-6 år: 12-23 pmol/L >6-11 år: 13-22 pmol/L >11-20 år: 13-21 pmol/L >20 år: 12-22 pmol/L

P-TIBC

<b>järnbindande
kapacitet

järnbindande kapacitet.

↑ järnbrist.

↓ kraftig inflammation.

≥18 år: 47-80 µmol/L

P-Triglycerider

lipidomsättning.

↑ risk för hjärt-kärlsjukdom.

≥18 år: 0,4-2,6 mmol/L

B-Trombocyter

andel
trombocyter.

↑ inflammatoriska tillstånd, myeloproliferativ sjukdom.

↓ leukemi, myelom, metastaserande tumörer - -, - -idiopatisk tromocytopen purpura, DIC.

Kvinnor: 165-387 × 10<u>9<p>/L

Män: 145-348 × 10<u>9<p>/L

P-Troponin T

hjärtinfarkt-

markör.

↑ hjärtinfarkt.

<15 ng/L

P-TSH

tyreoidea -stimulerande
hormon

tyroidefunktion.

↑ hypotyreos.

↓ tyreotoxikos, stress.

0,40-3,7 mIE/L

P-Urat

urinsyra-

balans.

↑ gikt, njurinsufficiens, hypertoni, hyperkalcemi.

↓ leverskada, ulcerös colit.

Kvinnor <50 år: 155-350 µmol/L

Kvinnor ≥50 år: 155-400 µmol/L

Män: 230-480 µmol/L

P-Urea

kvävebalans.

↑ uremi.

Kvinnor 18-50 år: 2,6-6,4 mmol/L

Kvinnor >50 år: 3,1-7,9 mmol/L

Män 18-50 år: 3,2-8,1 mmol/L

Män >50 år: 3,5-8,2 mmol/L

S-Zink

zinkbalans.

↓ malabsorption, malnutrition, sepsis, stress.

11-18 µmol/L

P-Östradiol
E2

gonad- och hypofys-

funktion.

↓ utebliven menstruation.

Kvinnor i

Follikelfas: 45-855 pmol/L

Ovulationsfas: 150-1460 pmol/L

Lutealfas: 80-1250 pmol/L