Medicinska basmorfem, prefix och suffix

Medicinska termer är sammansatta av latinska eller grekiska ord som kallas morfem. Ett morfem är språkets minsta betydelsebärande del och kan antingen ensamt utgöra en term eller sättas samman med andra. Varje term innehåller en grundform, ett basmorfem, som utgör den huvudsakliga betydelsen. Det morfem som står före grundformen kallas prefix eller förled och det som kommer efter grundformen är ett suffix eller efterled.

Basmorfemen och suffixen anges här med bindestreck eftersom de oftast förekommer i sammansättningar. Basmorfemen följs ofta av ett o-. De prefix som kan förekomma som självständiga ord saknar streck. Morfemen anges med svensk stavning.

Basmorfem
BasmorfemBetydelseBasmorfemBetydelse
aden- körtelmega(l)- stor
aer- luft, gas men- månad
akus- hörselmetr- livmoder
andr- manmikr- liten
angi- kärl morf- form
anti- mot my- muskel
antrop- människamyel- märg
artr- ledmyk- svamp
bas- grund, gång myx- slem
bio- liv nefr- njure
blast- grodd, omogen cell nekr- död
blefar- ögonlock neur- nerv
brady- långsamnos- sjukdom
braky- kort odont- tand
cardi- hjärta, övre magmun oftalm- öga
cefal- huvudomfal- navel
chol(e)- galla, gallvägar onk- tumör
chondr- broskonyk- nagel
chyl- (tarm)saft oofor- äggstock
cor(e)- pupillops-, opt- syn
cykl- cirkelorki(d)- testikel
cyst- blåsaoste- ben
cyt- cellot- öra
dakry- ögontårpaed- barn
daktyl- finger, tå paky- tjock
derm(at)- hudpat- sjukdom
dynam- kraft peps-, pept- matsmältning
emes-, emet- kräkningpneum- lunga, luft
encefal- hjärnapod- fot
enter- tarmprax- handla
erg- arbeteprokt- ändtarm
fak- linspsyk- själ
fleb- venpy- var
fon- ljud, röst pyel- njurbäcken
galakt- mjölkpyr- feber
gastr- magsäckrin- näsa
gloss- tunga, språk salping- äggledare
glyk- sötsark- kött
gnat- käkeseps-, sept- föruttnelse, förgiftning
gon- 1. knä. 2. kön sial- saliv
hem(at)- blodsider- järn
hidr- svettskler- hård
hist- vävnadsom(at)- kropp
hydr- vattenspasm- kramp
hypn- sömnsperm(at)- sperma
hyster- livmodersplen- mjälte
kardi- hjärta, övre magmun spondyl- kota
kerat- horn, hud sten- trång
kin- rörelsestom(at)- mun
kir- handtaky- snabb
kolp- slidatanat- död
kopr- avföringtele- fjärran
krom(at)- färgterm- värme
krypt- doldtetra- fyra
kyl- (tarm)saft thel- bröstvårta
lapar- buk top- läge
lip- fetttox- gift
lit- stentrof- näring
log- ordur- urin
makr- storxen- främmande
mast- bröst xer- torr
Prefix
PrefixBetydelsePrefixBetydelse
a, ab, abs- av, från intra, intro- innanför, inåt
adtill, vid, åt iso- lik
ambi- bådajuxtaintill
a(n)- o, icke kak(o)- dålig
ana uppkataned
anteföre, framför keil(o)- läpp
antimotko-, kom-, kon- med, samman
apoav, från, avsaknad av medi(o)- mitt, mellan
auto- självmeso- mitt, mellan
bi- dubbel, två metaefter, om
cac(o)- dåligmono- ensam
celi(o)- bukneo- ny
cirkumruntomobmot
co-, com-, con- med, samman oligo- fåtalig, bristande
deav, ned, från orto- rak, riktig
di(pl) två, dubbel pan- all, hel
dia genomparabredvid, utanför
dis- isärpergenom
dys- dålig, svår periomkring
ek, ekt(o)- ut, från, utanför poly- många
endo- inne, inifrån postefter
epi på, i, över, efter pr(a)e framför, före
eugod, bra profram, före
e(x) ut, ur pseudo- falsk
exo- ut, utifrån re- åter
hemi- halvretro bakom
hetero- annan, olik se- isär
homo- sammasubunder
hyper översuperöver
hypo undersupraovanför
idio- egensynsamman
in in i transöver, genom
in- o-, icke ultrautöver
infranedanföruni- en
intermellan, bland
Suffix
SuffixBetydelseSuffixBetydelse
-akusi hörsel -megali förstoring
-algi smärta-odyni smärta
-asteni svaghet-oid liknande
-atresi utan öppning -om tumör
-cele bråck-os sjukdom
-centes punktion-pat(i) sjukdom
-cid dödande-peni brist
-cyt cell-pexi fixering
-des fog-plasi bildning
-ektasi utvidgning-plegi förlamning
-ektomi borttagande-pné andning
-emi blod-poes bildning
-fili kärlek, benägenhet -ptos (fram)fall
-fobi fruktan-ptys hostning, spottning
-genes alstrande, ursprung -rafi sutur
-grafi undersökning-ragi starkt flöde
-gram bild, kurva -ré flöde
-hemi blod-rexi bristning
-hexi tillstånd-schis(is) klyvning
-ias(is) sjukdom-skop instrument
-iatri(k) läkekonst-skopi betraktande, undersökning
-id liknande-stas stoppande
-it inflammation-stomi öppning, förbindelse
-lentus full av -tomi delning, snitt
-logi lära-trofi försörjning
-lys upplösning-trop inverkande på
-mani galenskap