SI-systemet

Storheter och enheter

(Äldre enheter anges inom parentes)
StorhetEnhetSymbolAnmärkning
substansmängdmolmol
massakilogramkg 1 kg = 1000 g
längdmeter m
volymliter l1 l = 1000 ml
vinklarradianer rad 2 πrad = 360º
tidsekunders
frekvenshertzHz1 Hz = 1 svängning/s
kraftnewtonN
tryckpascalPa1 Pa = 1 N/m2
elspänning1volt V
strömstyrkaampèreA
resistansohm Ω
effekt2watt W 1 W = 1 J/s
elenergi3jouleJ1 J = 1 Ws
värmeenergi joule (kalorier) J (cal) 1 J = 0,239 cal, 1 cal = 4,2 J
mekanisk energi joule J1 J = 1 Nm
ljuseffektwattW
rymdvinkelsteridiansr
ljusstyrkacandelacdW/sr
ljusflödelumenlm cd × sr
belysningluxlx 1 lx = 1 lm/m2
ljudeffektwatt W
ljudintensitetwatt/m2W/m2
ljudnivå (styrka)4decibeldB
hörnivå4phonphon
1. spänning = resistans × strömstyrka
2. effekt = spänning × strömstyrka
3. energi = effekt × tid
4. Om hörbarhetströskeln betecknas med x är ljudintensiteten 10x W/m2 = 10 dB, ljudintensiteten 103x = 30 dB osv. Hörnivån är 20 phon om ljudet hörs lika starkt som en ton med frekvensen 1000 Hz och ljudnivån är 20 dB.

Storheter och enheter för joniserande strålning

(Äldre enheter anges inom parentes)
StorhetEnhetSymbolAnmärkning
aktivitetbecquerel (curie) Bq (Ci) 1 sönderfall/s
(1 Ci = 3,7 × 1010 Bq)
absorberad dos gray (rad) Gy (rad) 1 Gy = 1 J/kg
(1 rad = 0,01 Gy)
effektiv helkroppsdos1sievert (rem) Sv (rem) 1 Sv = 1 J/kg
(1 rem = 0,01 Sv)
1. Effektiv helkroppsdos = dosekvivalent korrigerad för organkänslighet för strålning. Dosekvivalent kallas också för biologisk dos eller EBR-dos. Den biologiska verkan av strålningen skall vara lika oavsett strålslag. Dosekvivalenten fås genom att man multiplicerar den absorberade dosen med ett jämförelsetal, EBR-faktorn, som är olika för olika strålslag. För gamma-och betastrålning är den 1 och för alfa-och neutronstrålning är den större.

Joniserande strålning

Joniserande strålning har förmåga att slita loss elektroner från atomer som strålningen passerar varvid det bildas joner. Fenomenet kallas jonisation. Det är genom denna process som levande celler skadas. Joniserande strålning kan registreras med ett GM-rör (Geiger-Müller rör).

Strålningstyper
Alfastrålar (α) becquerel (curie)
Betastrålar (β) elektroner
Gammastrålar (γ) vågor med mycket korta våglängder
Neutronstrålar neutroner
Röntgenstrålar vågor med mycket korta våglängder

Tillåtna doser

Summan av den strålning individerna erhållit i en bestrålad befolkning mäts i manSv. Svenska statens strålskyddsinstitut, SSI, utfärdar bestämmelser för Sverige. Internationella strålskyddskommissionen, ICRP, rekommenderar högsta tillåtna dos:

IndividerEffektiv helkroppsdos Ekvivalent dos hudEkvivalent dos ögon
1. Allmänhet och studerande <16 år 1 mSv/år 50 mSv/år 15 mSv/år
2. Studerande 16-18 år 6 mSv/år 150 mSv/år 50 mSv/år
3. Yrkesmässig hantering 50 mSv/år men högst 100 mSv/5 år500 mSv/år 150 mSv/år