Courvoisiers tecken

Kopiera term
palpabel förstorad gallblåsa i kombination med ikterus, vilket talar för tumör i pankreas eller gallvägar.
Courvoisier's sign
Kopiera term
palpable enlarged gall bladder combined with jaundice, suggesting tumor of pancreas or biliary tract.