Heimlich-manöver

Kopiera term
metod att försöka stöta upp främmande föremål som fastnat i luftvägen genom att ställa sig bakom personen, fatta händerna under bröstkorgen och trycka kraftigt inåt-uppåt.
Heimlich maneuver
Kopiera term
method to dislodge a foreign body stuck in the airway by standing behind the person, placing hands over the person’s chest and compressing forcefully inward and upward.