PM

Kopiera term
1. promemoria, kortfattad redogörelse, sammanfattning. 2. punctum maximum plats där auskultations- eller palpationsfyndet är mest tydlig, t.ex. smärta eller blåsljud.
1. memo 2. PMI
Kopiera term
1. memorandum, brief report, summary. 2. punctum maximum point of maximal impulse, point of maximal intensity (PMI); site where auscultation or palpation finding is most evident, e.g., pain, murmur or mechanical impulse.