REM-sömn

Kopiera term
rapid eye movement (eng.), sömncykel (då vi drömmer) som uppträder med ca 90 minuters intervall och karakteriseras av snabb ögonrörelse.
REM sleep
Kopiera term
rapid eye movement, sleep cycle (when we dream) that occurs at approximately 90 minute intervals and characterized by rapid eye movements.