Raynauds fenomen

Kopiera term
symtomkomplex med bleka eller cyanotiska kalla fingrar och tår vid kyla eller psykisk stress orsakat av sammandragningar av de små arteriolerna.
Raynaud's phenomenon
Kopiera term
syndrome involving pale or cyanotic cold fingers and toes in response to cold or emotional stress, resulting from contractions of the small arterioles.