allergi

Kopiera term
immunologisk reaktion som uppstår när immunsystemet överreagerar på något ämne och bildar IgE-antikroppar (snabb reaktion, t.ex. födoämnesallergi och hösnuva) eller aktiverar vita blodkroppar av T-lymfocyttyp (fördröjd reaktion, t.ex. kontakteksem).
allergy
Kopiera term
immunological reaction that occurs when the immune system overreacts to a substance and forms IgE antibodies (rapid reaction, such as food allergy and allergic rhinitis), or activates T-lymphocyte white blood cells (delayed reaction, hypersensitivity, such as contact eczema).