anemi

Kopiera term
blodbrist: perniciös a. blodbrist orsakad av bristande vitamin B12- och folsyraupptag i magsäcken; aplastisk a. blodbrist orsakad av utebliven eller nedsatt bildning av röda blodkroppar; hemolytisk a. blodbrist på grund av ökat sönderfall av röda blodkroppar; sekundär a. blodbrist på grund av annan sjukdom.
anemia
Kopiera term
low blood count: pernicious anemia anemia caused by inadequate vitamin B<n>12-absorption in the stomach; aplastic a. anemia caused by absent or decreased formation of red blood cells; hemolytic a. anemia due to increased destruction of red blood cells; secondary a. anemia caused by other disease.