anus

Kopiera term
ändtarmsöppning: a. praeternaturalis kirurgiskt åstadkommen öppning på bukväggen varigenom tarminnehåll töms.
anus
Kopiera term
terminal opening of the GI tract: anus praeter naturalis artificial anus; surgically produced anal opening on the abdominal wall through which intestinal contents are evacuated.