astma

Kopiera term
komplext symtom med olika ursprung och karaktärer orsakad av inflammation i luftvägarna: a. bronchiale andnöd vid slemhinnesvullnad och kramp i de små luftrören; a. cardiale andnöd vid vissa hjärtfel.
asthma
Kopiera term
complex symptoms of varying origin and character caused by inflammation of the airways: bronchial asthma dyspnea caused by mucosal swelling and spasm in the small airways; a. cardiale shortness of breath associated with certain heart defects.