autoregulation

Kopiera term
kroppens förmåga att bibehålla ett konstant cerebralt blodtryck trots ett varierande medelartärtryck (mellan 50-130 mm Hg).
autoregulation
Kopiera term
the body's ability to maintain a constant cerebral blood pressure despite varying mean arterial pressure (between 50-130 mmHg).