benmarkör

Kopiera term
substans som mäts i serum eller urin och vars halt avspeglar benmetabolism; förhöjda nivåer kan ses vid osteoporos, frakturer, metabola bensjukdomar och metastaser.
bone marker
Kopiera term
substance that can be measured in serum or urine, the level of which reflects bone metabolism; elevated levels seen in osteoporosis, fractures, metabolic bone diseases and metastases.