delirium

Kopiera term
förvirringstillstånd med hallucinationer, t.ex. vid alkoholism: d. tremens skakningar, svettningar, hjärtklappning, vanföreställningar och förvirring efter avslutad långvarig alkoholkonsumtion.
delirium
Kopiera term
confusion with hallucinations, e.g., as in alcoholism: delirium tremens shakes, sweats, palpitations, delusions and confusion after cessation of long-term alcohol consumption.