demens

Kopiera term
intellektuell och känslomässig försämring orsakad av sjukdomar och skador som drabbar hjärnan, t.ex. Alzheimers sjukdom. Adj. dement.
dementia
Kopiera term
intellectual and emotional deterioration caused by diseases and injuries that afflict the brain, e.g., Alzheimer’s disease. Adj. demented.