diabetes

Kopiera term
genomströmning av vätska genom kroppen: d. insipidus tillstånd med bristande produktion av antidiuretiskt hormon som ger ökad urinmängd och uttalad törst; d. mellitus typ 1 förstörelse av insulinproducerande celler i pankreas; d. mellitus typ 2 otillräcklig insulinproduktion i pankreas i kombination med nedsatt insulinkänslighet i kroppen; d. renalis onormal stor genomsläppbarhet av glukos hos njurarna, vilket ger socker i urinen utan förhöjt blodsocker.
diabetes
Kopiera term
flow of fluid through the body: diabetes insipidus condition of inadequate production of antidiuretic hormone (ADH) resulting in excessive urination and pronounced thirst; d. mellitus type 1 destruction of insulin-producing cells (beta cells) in pancreas; d. mellitus type 2 inadequate insulin production in pancreas combined with insulin resistance; d. renalis abnormal passage of glucose through the kidneys, resulting in sugar in the urine (renal glycosuria).