elektrolys

Kopiera term
att med elektrisk ström sönderdela ett ämne i vattenlösning till positivt och negativt laddade joner.
electrolysis
Kopiera term
use of electric current to separate a substance in aqueous solution into positively and negatively charged ions.