glukosuri

Kopiera term
ökad halt socker i urinen: alimentär g. ökad halt socker i urinen vid förtäring av större mängder; renal g. glukosutsöndring i urinen på grund av njurarnas oförmåga att återabsorbera glukos.
glycosuria
Kopiera term
elevated urine sugar level: alimentary glycosuria elevated urine sugar level with ingestion of large quantities; renal g. glucose in urine due to inability of kidney to reabsorb glucose.