hepatit

Kopiera term
inflammation i levern: autoimmun h. grupp av sjukdomar där de egna immunförsvaret angriper levercellerna; h. A picornavirusinfektion som överförs via förorenat vatten och mat; h. B hepadnavirusinfektion som överförs via blod eller sexuellt umgänge; h. C flavivirusinfektion som överförs via blod eller sexuellt umgänge; h. D deltavirusinfektion som överförs via blod (för att vara infektiöst krävs beståndsdelar från hepatit B-virus); h. E calicivirusinfektion som överförs via vatten och mat (ej från person till person).
hepatitis
Kopiera term
inflammation of the liver: autoimmune hepatitisgroup of diseases in which the body’s own immune system attacks the liver cells; hepatitis A picornavirus infection transferred via polluted water and food; hepatitis Bhepadnavirus infection transferred via blood or sexual relations; hepatitis Cflavivirus infection transferred via blood; hepatitis Ddeltavirus infection transferred via blood (components from hepatitis B virus required in order to be infectious); hepatitis E calicivirus infection transferred via water and food (not from person to person).