holism

Kopiera term
synsätt att helheten är mer än summan av sina delar och att delarna måste förstås utifrån helheten.
holism
Kopiera term
concept that the whole is more than the sum of its parts and the parts must be understood in terms of the whole.