ischemi

Kopiera term
lokal syrebrist i vävnad: global i. generell syrebrist i hjärnan; ischemisk hjärtsjukdom brist på tillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln via hjärtats kranskärl som ofta har en del förträngningar; i. nefropati brist på tillräcklig blodtillförsel till njuren. Adj. ischemisk.
ischemia
Kopiera term
local oxygen deficiency in tissue: global cerebral ischemia general oxygen deficiency in the brain;ischemic heart diseaselack of adequate oxygenation due to compromised blood supply to the cardiac muscle via the coronary vessel, often resulting from stenosis i. nephropathy lack of adequate blood supply to the kidney. Adj. ischemic.