klinisk prövning

Kopiera term
prövning (fas I-IV) av ett läkemedels effekt under vetenskapliga former: fas I-prövning studerar tolererbar dos och farmakokinetik hos friska försökspersoner; fas II-prövning studerar effekt hos patienter med den aktuella sjukdomen; fas III-prövning jämförande studie med befintliga läkemedel och ofta med placebo; fas IV-prövning görs för utökade erfarenheter.
clinical trial
Kopiera term
tests (phase I - IV) of the efficacy of a drug following scientific procedures: phase I trial investigates tolerated dose and pharmacokinetics in healthy volunteers; phase II trial investigates efficacy in patients with a specific disease; phase III trial comparative study of existing drugs, which often includes placebo; phase IV trial post drug-approval to gain wider experience.