kolon

Kopiera term
tjocktarm: colon ascendens uppåtstigande tjocktarm; c. descendens nedåtstigande tjocktarm; c. irritable bukbesvär utan känd organisk sjukdom; c. sigmoideum s-formade slyngan av tjocktarmen; c. transversum tvärgående tjocktarm.
colon
Kopiera term
, large intestine: colon ascendens ascending colon; c. descendens descending colon; c. irritable irritable bowel, abdominal discomfort with no known organic disease; c. sigmoideum s-shaped loop of the colon; c. transversum transverse colon.