kumulativ verkan

Kopiera term
läkemedels stegrade verkan efter längre tids användande på grund av att mindre mängd än den dagliga dosen elimineras.
cumulative effect
Kopiera term
increasing effect of a drug after use over a longer period of time because a quantity smaller than the daily dose is eliminated.