nervus

Kopiera term
trådformigt organ som leder impulser mellan centrala nervsystemet och kroppens perifera delar: afferenta nerver sensoriska nerver som leder impulser till centrala nervsystemet; efferenta nerver motoriska nerver som leder impulser från centrala nervsystemet (se även kranialnerverna).
nervus
Kopiera term
cordlike structure that conducts impulses between the central nervous system and peripheral body parts:afferent nerves, sensory nerves that conduct impulses to the central nervous system;efferent nerves, motor nerves that conduct impulses from the central nervous system (see also cranial nerves);