salutogenes

Kopiera term
hälsans ursprung, hälsofrämjande, de omständigheter som bidrar till god hälsa trots förekomst av sjukdomsframkallande faktorer (patogenes).
salutogenesis
Kopiera term
wellspring of health, health-promotion, and circumstances that contribute to good health despite the presence of disease-producing factors (pathogenesis).