schizofreni

Kopiera term
psykisk sjukdom med förändringar i tankeverksamhet och beteende som varat >6 månader, t.ex. vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar och apati. Adj. schizoid.
schizophrenia
Kopiera term
mental illness characterized by changes in thought processes and behavior lasting at least 6 months, including symptoms such as delusions, hallucinations, disorganized thinking, and apathy. Adj. schizophrenic.