sinistroposition

Kopiera term
lägesändring åt vänster: sinistrocardi felläge av hjärtat som ligger för långt åt vänster.
sinistroposition
Kopiera term
change in position to left: sinistrocardia malposition of the heart which is located too far to the left; sinistroposition of gallbladder.