surfaktant

Kopiera term
ytspänningsnedsättande ämne som bildas hos fostret under graviditetsvecka 23, underlättar att lungblåsorna vidgas och fylls med luft vid födseln.
surfactant
Kopiera term
surface tension reducing substance produced by the fetus from pregnancy week 23; facilitates expansion and filling of pulmonary alveoli with air at birth.